As iniciativas que se van a premiar deben cumplir estes dous requisitos:

 1. Que se localicen no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.
 2. Que estean executadas con caracter previo á data de publicación da convocatoria e non en fase de deseño ou execución.

Exclúense destes premios as iniciativas:

 1. Que obtivesen premio nalgunha das anteriores edicións dos premios Agader ás iniciativas de desenvolvemento rural ou do premio Agader ao embelezamento do medio rural.
 2. Que se desenvolvan nos sectores da pesca e da acuicultura.
 3. Que estean relacionadas coa exportación a terceiros paises ou a estados membros.

O importe do premio é de 10.000 €

As categorías que serán premiadas son as seguintes:

 1. Categoría xuventude, para as iniciativas levadas a cabo por persoas xoves, que constitúan unha aposta polo presente e o futuro do medio rural galego e o da súa poboación. A estes efectos, terá a consideración de mozo quen non teña máis de corenta anos na data en que finalice o prazo para presentar a iniciativa ou, no caso de persoas xurídicas, cando alomenos o 25% dos seus membros cumpran este requisito.
 2. Categoría paisaxe rural, para as iniciativas de intervención, mellora e posta en valor das paisaxes rurais produtivas de Galicia nas que se integren os elementos e valores culturais e naturais co aproveitamento agrario.
 3. Categoría proxectos de interese social, para as iniciativas orientadas á integración dos colectivos máis desfavorecidos, á inserción social ou ao coidado do nosos maiores.
 4. Categoría turismo, para as iniciativas que contribúan ao desenvolvemento económico potenciando a ampla riqueza dos recursos turísticos do medio rural de Galicia.
 5. Categoría sector agrogandeiro, para as iniciativas desenvoltas dentro dos sectores da gandería, agricultura e/ou transformación agroalimentaria que aposten polo valor engadido na súa produción.
 6. Categoría mulleres, para as iniciativas levadas a cabo por mulleres ou destinadas a elas, no medio rural, dende unha óptica de igualdade e progreso, na que sexan fundamentais valores como o asociacionismo, a profesionalización e a innovación.
 7. Categoría innovación tecnolóxica, para as iniciativas desenvoltas no rural galego que incorporen a innovación para obter un novo produto ou mellorar a calidade nos seus produtos ou servizos, para disminuir costes, para ofrecer unha maior gama de produtos ou servizos ou para ser máis rápidas na súa introdución no mercado.
 8. Categoría recuperación e posta en valor da terra agraria, para as iniciativas que contribúan, directa ou indirectamente, a recuperar e poñer en valor terras que están infrautilizadas.

Forma de presentación

Vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica de la Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR709A

As persoas físicas non obrigadas á presentación electrónica tamén poderán presentar as solicitudes presencialmente en cualquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Máis información

Na web de Agader.

Na guía de procedementos e servizos da sede electrónica da Xunta de Galicia.

No teléfono 981 545 858 de Agader.

De forma presencial en Agader, A Barcia 56, Laraño. 15897 Santiago de Compostela, con cita previa no teléfono 981 545 858.