Ábrese o prazo de matrícula en ofertas de formación profesional con prazas dispoñibles desde o día 23 de xullo ás 9:00 horas ata o día 31 de xullo ás 13:00 horas, abrírase un novo período de matriculación no seguinte prazo de adxudicación.

No caso de FP dual intensiva este prazo de matrícula rematará o 31 de xullo ás 13:00 horas.

Para matricularse en prazas liberadas a única condición é cumprir os requisitos de acceso para o ciclo ou curso de especialización  correspondente. A matrícula en calquera oferta de formación profesional con prazas vacantes implica a renuncia a continuar no proceso de admisión de formación profesional e polo tanto a participar nas seguintes adxudicacións de prazas de calquera tipo de oferta, modalidade e grao.

As persoas interesadas deberán formalizar a matrícula no centro educativo no que o ciclo ou curso de especialización teña prazas dispoñibles. A matrícula realizarase no propio centro por orde de chegada.

FP dual intensiva

Este prazo permanecerá aberto ata o día 31 de xullo ás 13:00 horas.

Oferta modular

Para solicitar a matrícula en módulos de oferta modular con prazas liberadas empregarase o anexo II.

 • Modalidade distancia

Módulos de grao medio con prazas vacantes.

Módulos de grao superior con prazas vacantes.


Admisión FP 2024-2025

O asistente informático da aplicación Ciclosadmisión será empregado para realizar as solicitudes e o seguimento dos procesos de admisión da oferta ordinaria (só 1º curso), oferta modular, FP dual intensiva e cursos de especialización.

En FP básica a solicitude será realizada no centro, de orixe ou de destino segundo corresponda. O seguimento poderá realizarse na aplicación.

Accións que se realizarán en Ciclosadmisión:

Nota: débense realizar os trámites coa aplicación informática nun ordenador. Non é recomendable empregar un móbil. Os centros con oferta de FP sostida con fondos públicos teñen á disposición do alumando ordenadores, impresoras e asesoramento.

 Oferta ordinarioOferta modularCursos de especializaciónDual intensivaFP básica
Presentación de solicitudes24 de xuño ás 9:00 ao 4 de xullo ás 13:00 horas
Resolución provisional de solicitudes10 de xullo
Acceso ao asistente informático
Instrucións consulta de resolución de solicitudes
 
8 de xullo
Acceso ao asistente informático
Instrucións consulta de resolución de solicitudes
Reclamación conta a resolución provisional10 de xullo ás 9:00 ao 12 de xullo ás 13:00 horas
Acceso ao asistente informático
Instrucións reclamacións
 
8 de xullo ás 9:00 ao 10 de xullo ás 13:00 horas
Acceso ao asistente informático
Instrucións reclamacións
Resolución definitiva de solicitudes7 de xullo12 de xullo
Acceso ao asistente informático
23 de xullo
1ª Adxudicación de prazas17 de xullo ás 9:00 ao 22 de xullo ás 13:00 horas
Acceso ao asistente informático
Instrucións matrícula/renunica oferta ordinaria e cursos de especialización.
Instrucións matrícula oferta modular.

16 de xullo
Acceso ao asistente informático
23 de xullo
Matriculación das persoas admitidas17 de xullo ás 9:00 ao 22 de xullo ás 13:00 horas
Acceso ao asistente informático
Instrucións matrícula/renunica oferta ordinaria e cursos de especialización.
Instrucións matrícula oferta modular.
16 de xullo ás 9:00 ao 24 de xullo ás 13:00 horas
Solicitude matrícula en prazas adxudicadas
Desde o 23 de xullo
2ª Adxudicación de prazas24 de xulloAdxudicación continuadaMatrícula liberadaChamamento centralizado
Matriculación das persoas admitidas24 de xullo ás 9:00 ao 31 de xullo ás 13:00 horas   
3ª Adxudicación de prazas2 de setembro   
Matriculación das persoas admitidas2 setembro ás 9:00 ao 5 setembro ás 13:00 horas   

1º Paso. Solicitude

Prazo de presentación: do 24 de xuño ás 9 horas ata o 4 de xullo ás 13 horas.

Realizar a solicitude no asistente informático só cando se teñan os requisitos, de titulación ou proba de acceso. Cando a aplicación o indique será necesario xuntar documentación ou terá que ser entregada, dentro do prazo, unha copia da solicitude nun centro con oferta de FP sostida con fondos públicos.

2º paso: Consultar a resolución provisional de solicitudes.

3º paso: Reclamar, cando se atope algún erro na resolución provisional.

No caso de detectarse erros nos datos da resolución provisional a aplicación Ciclosadmisión permitirá ás persoas con solicitude facer unha reclamación. Este servizo só estará dispoñible durante os períodos de reclamacións establecidos.

4º paso: Consultar a resolución definitiva de solicitudes.

5º paso: Consultar a adxudicación de prazas.

Resolución de prazas adxudicadas en formación profesional para o curso 2024-2025.

 • Oferta ordinaria.
 • Oferta modular.
 • Cursos de especialización

As persoas con praza adxudicada deberán matricularse ou, no seu caso, renunciar antes das 13:00 horas do día 22 de xullo.

No caso de ter praza adxudicada, a aplicación permitirá matricularse ou renunciar. A renuncia para seguir en lista de espera das prazas de mellor opción só é necesario presentala no caso da oferta ordinaria ou en cursos de especialización.

Máis información nesta ligazón

Lembre que a normativa prevalece sobre calquera outra información. Este documento contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo a normativa vixente.


Orde do 11 de xuño de 2024 pola que se actualiza a oferta de formación profesional do sistema educativo en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2024-2025:


Na seguinte ligazón pode acceder á enquisa: https://forms.gle/MTv43VA8f1b6SG3M9 . Agradecémoslle a súa valiosa contribución e a difusión entreas súas coñecidas que residan en ámbitos rurais. A participación será clave para xerar coñecemento e fomentar a rexeneración dos ámbitos rurais. 


HORARIOS CURSO 2023-2024


Visita virtual ás instalacións do CFEA de Guísamo


Entrevista á directora do CFEA de Guísamo da revista da AGAEXAR 

Información importante para as persoas que teñan que solicitar a renovacion do carné de usuario profesional de produtos fitosanitarios.

Solicitude:

A persoa interesada dirixirá a súa solicitude á Axencia Galega da Calidade Alimentaria (AGACAL) da Consellería do Medio Rural

Documentación:

 • Solicitude

 • Xustificante de aboamento da taxa

 • Copia do carné (só no caso de renovación. A solicitude de renovación do carné poderá realizarse dentro dos 12 meses anteriores á finalización do periodo de validez)

 • Orixinal ou copia autenticada do título universitario, só no caso de non autorizar a consulta dos datos (validación polo Real decreto 1311/2012)

 • Orixinal ou copia autenticada do ciclo formativo da rama Agraria, só no caso de non autorizar a consulta dos datos (validación polo Real decreto 1311/2012)

 • Orixinal ou copia autenticada do certificado de profesionalidade emitido pola Consellería de Emprego e Igualdade (validación polo Real decreto 1311/2012)

 • Copia do DNI o NIE, só no caso de non autorizar a consulta dos datos.

 • No caso de que o solicitante realizase un curso de capacitación fóra da CA de Galicia, deberá achegar:

  • Orixinal ou copia autenticada do certificado que acredite a realización do curso

  • Orixinal ou copia autenticada da resolución de autorización do curso realizado emitido pola CA que corresponda

  • Orixinal ou copia autenticada do documento que acredite a residencia do solicitante na CA de Galicia como, por exemplo, escritura da propiedade, contrato de arrendamento en vigor e último recibo pagado, contrato ou factura actual expedido pola compañía subministradora de teléfono, auga, gas, electricidade, etc.

Información sobre o pagamento da taxa. Códigos:

 • CONSELLERÍA-MEDIO RURAL-CÓDIGO 09

 • DELEGACIÓN-SERVIZOS CENTRAIS-CÓDIGO 13

 • SERVIZO-AXENCIA GALEGA DA CALIDADE ALIMENTARIA-CÓDIGO 17

 • DENOMINACIÓN TAXA-310407

O importe da taxa pode consultalo no seguinte documento (código 31.04.07.04)

Nota: A persoa solicitante deberá achegar o xustificante de pagamento (no caso de efectuar o pago a través da ligazón anterior é importante que non se confunda co recibo de pago con tarxeta).

Presentación electrónica

A solicitude deberá presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do modelo normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal, de acordo co establecido nos artigos 27 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, e 24 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes.

Para a presentación das solicitudes será necesario o Documento Nacional de Identidade electrónico ou calquera dos certificados electrónicos recoñecidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, así como a chave concertada 365, no enderezo https://sede.xunta.gal/chave365.

Presentación en soporte papel

Opcionalmente, tamén se poderán presentar a solicitude presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia e no Portal de Transparencia da Xunta de Galicia.

Máis información na seguinte ligazón:

https://agacal.xunta.gal/gl/formacion/carnes-diplomas-certificados-oficiais/usuarios-profesionais-de-produtos-fitosanitarios