As persoas interesadas en participar nesta actividade deben solicitalo enviando un correo electrónico ao enderezo cfea.guisamo@edu.xunta.gal co asunto: EXPERIENCIAS EN PRIMEIRA PERSOA. En resposta a ese correo recibirán as instruccións para a conexión telemática á mesma.


Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Curso 2020-2021

Listaxes do procedemento de probas libres

– Listaxe provisional de solicitantes.

Período de reclamación: do día 5 ao 7 de maio ata as 13.00 horas, no centro onde se presentou a solicitude de inscrición.

Calendario actualizado o 28/04/2021

As probas libres teñen por finalidade permitir ás persoas participantes obteren directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional, sempre que demostren ter alcanzados os obxectivos establecidos na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, para a formación profesional, así como os fixados no currículo respectivo.

– Orde do 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico e de técnico superior de ciclos formativos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación

– Corrección de erros. Orde do 5 de abril de 2013

– Resolución do 4 de agosto de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2020-2021

Relación de ciclos e prazas obxecto desta convocatoria

Continuar na web da Consellería de Cultura, Educación e Universidade…


Benvidos á web do Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo.

O Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo está adscrito á Axencia Galega de Calidade Alimentaria (AGACAL) dependente da Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia

Ten como obxectivo respostar ás necesidades formativas das/dos profesionais, entidades, asociacións e poboación relacionada con actividades agrogandeiras, forestais e dinamización do medio rural.


A formación que se imparte no CFEA de Guísamo axústase ás características da súa zona de influencia e basease nos principios de solidariedade, respecto e sostibilidade humana e ambiental, potenciando deste xeito o aproveitamento dos recursos do lugar.


Acceso á documentación do curso