Programa da UE creado para apoiar a educación, a formación, a xuventude e o deporte en Europa. Apoia tamén as accións, as coperacións e ferramentas coherentes coa Estratexia Europa 2020 e as súas iniciativas como Xuventude en Movemento e a Axenda de novas cualificacións e empregos.

Contribúe a acadar os obxectivos do Marco Estratéxico para a Educación e a Formación para a cooperación europea en educación y formación e a Estratexia Europea para a Xuventude, apoiándose nos métodos abertos de coordinación.

Destacamos que no ámbito da xuventude, Erasmus + apoia a seguintes accións principais:

1- No marco da Acción Clave 1: mobilidade das persoas xóvenes e das persoas traballadoras no ámbito da xuventude en cooperación cos países asociados veciños da UE.

2.- No marco da Acción Clave 2: a través de proxectos de desenvolvemento das capacidades no ámbito da xuventude. Cooperación e mobilidade.

3.- No Marco da Acción Clave 3: a través do Proxecto de diálogo da xuventude co que se busca a implicación da xente xoven e as organizacións xuvenís.

O CFEA GUÍSAMO é beneficiario do Erasmus+ 2020-1-ES01-KA103-080369 a desenvolver no período do 01/06/2020 a 31/05/2022.

O obxectivo principal deste  proxecto é facilitar a inserción laboral da mocidade proporcionando a posibilidade de coñecer o mercado de traballo,  adquirir experiencia laboral, desenvolver capacidades de autonomía e independencia e ao mesmo tempo  mellorar as habilidades lingüísticas e comunicativas nun idioma distinto ao materno.

A actividade  consiste en realizar prácticas laborais non remuneradas durante 60 días nunha empresa estranxeira  axeitada ao perfil profesional da persoa participante .

ACTIVIDADE TIPO:mobilidade de estudantes para prácticas en países do programa.
NÚMERO DE PARTICPANTES:6
DURACIÓN:estadías de 3 meses
DIRIXIDO A:Alumnado do C.S. Paisaxismo e Medio Rural

DOCUMENTOS:

Carta do Estudante Erasmus+

LIGAZÓNS DE INTERESE:

PORTAL GALICIA:

http://www.edu.xunta.es/fp/programas-europeos

PORTAL ERASMUS+ ESPAÑA:

http://www.sepie.es/educacion-superior/index.html

ENTIDADE INTERMEDIARIA:

http://integracoruna.com/