Estudo Técnico dunha explotación frutícola (mazá de sidra con destino á transformación industrial para a produción de sidra)»

Proxecto de Paisaxismo e Medio Rural presentado por Dona Nuria Iglesias González-Villamil: Estudo Técnico dunha explotación frutícola (mazá de sidra con destino á transformación industrial para a produción de sidra)» DOCUMENTOS 4.- TECNOLOXÍA DO CULTIVO

Huertos urbanos municipales. «Diseño huerto urbano en Jardín Botánico de la Ría de O Burgo (A Coruña)»

Proxecto de Paisaxismo e Medio Rural presentado por Dona Estrella María García Abeledo: «Huertos urbanos municipales. Diseño huerto urbano en Jardín Botánico de la Ría de O Burgo (A Coruña)» DOCUMENTOS «Diseño huerto urbano en Jardín Botánico de la Ría de O Burgo (A Coruña)» 2.- ANEXOS 3.- PLANOS

«Influencia do portaenxerto e do sistema de condución no comportamento agronómico e enolóxico das variedades branco lexítimo e agudelo»

Proxecto de Paisaxismo e Medio Rural presentado por D. Pablo Fernández Coroas: «Influencia do portaenxerto e do sistema de condución no comportamento agronómico e enolóxico das variedades branco lexítimo e agudelo» DOCUMENTOS ANEXOS:

Ciclo Superior de Paisaxismo e Medio Rural

Ciclo formativo de Grao Superior de Formación Profesional que proporciona os coñecementos necesarios para realizar proxectos de xardín e zonas verdes e xestionar a produción de plantas e a produción agrícola, supervisando os traballos, programando e organizando os recursos materiais e humáns dispoñibles, aplicando criterios de rendabilidade económica e cumprindo coa normativa ambiental, de produción […]

Ciclo Medio de Xardinaría e Floraría

Ciclo formativo de Grao Medio de Formación Profesional que proporciona os coñecementos necesarios para realizar operacións de implantación, deseño, mellora e conservacións de xardíns tanto de interior como de exterior, para a comercialización de material vexetal e de xardinaría en axeitadas condicións de hixiene, seguridade e respectuosas co medio ambiente e para o manexo de […]