Listaxes do procedemento de probas libres

– Listaxe provisional de solicitantes.


As probas libres teñen por finalidade permitir ás persoas participantes obteren directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional, sempre que demostren ter alcanzados os obxectivos establecidos na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, para a formación profesional, así como os fixados no currículo respectivo.

Máis información na web da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.