Proxecto de Paisaxismo e Medio Rural presentado por D. Pablo Fernández Coroas: «Influencia do portaenxerto e do sistema de condución no comportamento agronómico e enolóxico das variedades branco lexítimo e agudelo»

DOCUMENTOS

ANEXOS: