Ciclo formativo de Grao Superior de Formación Profesional que proporciona os coñecementos necesarios para realizar proxectos de xardín e zonas verdes e xestionar a produción de plantas e a produción agrícola, supervisando os traballos, programando e organizando os recursos materiais e humáns dispoñibles, aplicando criterios de rendabilidade económica e cumprindo coa normativa ambiental, de produción ecolóxica, de produción de viveiro, de control de calidade, de seguridade alimentaria e de prevención de riscos laborais. 

MÓDULOS
1º Curso2º Curso
Botánica agronómica. 
Xestión e organización do viveiro. 
Fitopatoloxía. 
Topografía agraria. 
Maquinaria e instalacións agroforestais. 
Conservación de xardíns e céspedes deportivos. 
Formación e orientación laboral.
Planificación de cultivos. 
Xestión de cultivos. 
Deseño de xardíns e restauración da paisaxe.  
Empresa e iniciativa emprendedora.  
Proxecto de paisaxismo e medio rural. 
Formación en centros de traballo.

DURACIÓN

dous cursos académicos que equivalen a 2000 horas dentro das que se inclúen 26 correspondentes ao Proxecto de Paisaxismo e Medio Rural e 384 correspondentes ao módulo de FCT.

TITULACIÓN: Técnico/a Superior de Paisaxismo e Medio Rural.

SAÍDAS PROFESIONAIS

Exercer a actividade na área de xestión en grandes, medianas e pequenas empresas, públicas ou privadas, tanto por conta allea como por conta propia, adicadas á instalación, restauración e mantemento de parques e xardíns, restauración da paisaxe, produción agrícola convencional ou ecolóxica e produción de sementes e prantas en viveiro.

Organizar, controlar e realizar tratamentos praguicidas segundo a actividade regulada pola normativa vixente.