Admisión a ciclos formativos. 2ª adxudicación extraordinaria. Curso 2020-2021

  • Publicación das listaxes da convocatoria extraordinaria de persoas con praza adxudicada nos ciclos formativos de formación profesional, no réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas.

    As listaxes garanten a confidencialidade dos datos persoais, por iso cada persoa está identificada cun código persoal de consulta (CPC). O CPC é un código alfanumérico único para cada persoa que participa no proceso de admisión de FP. Para consultar a situación persoal nas listaxes poderase obter o CPC da aplicación informática ciclosadmision.

Réxime para as persoas adultas

prazo de matrícula do alumnado admitido nos módulos profesionais dun ciclo formativo abrangue desde o venres 18 de setembro ata as 13:00 horas do martes 22 de setembro de 2020. A matrícula deberase realizar no centro educativo da praza adxudicada.

Para realizar presencialmente a matrícula en módulos adxudicados do réxime para as persoas adultas empregarase o seguinte modelo:

 – Modelo de documento en formato PDF

Para as persoas con praza adxudicada no réxime para as persoas adultas, tanto na modalidade a distancia como na modalidade presencial, poderase facer reserva de matrícula vía web. Pódense consultar as instrucións para este procedemento no menú “Servizos en liña” de “Ven a FP”.

No réxime para as persoas adultas, non é necesario presentar renuncia naqueles módulos profesionais nos que se teña praza adxudicada e non se desexe matricular.

Modalidade distancia

  • Listaxes de persoas con praza adxudicada e en listaxe de espera

– Listaxe nos módulos de grao medio
– Listaxe nos módulos de grao superior

Máis información na web da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

 


CONVIVENCIA E PREVENCIÓN DE ATAQUES DE LOBO Á GANDERÍA


RENDEMENTO DAS MÁQUINAS PRINCIPAIS UTILIZADAS EN XARDINARÍA

INICIACIÓN AO MANEXO DO PROGRAMA DE DESEÑO POR ORDENADOR GOOGLE SKETCH UP


Comenzo do curso escolar 2020-2021TALLER TEMÁTICO SOBRE DRONS PARA O SEU EMPREGO CON FINES DIDÁCTICOS NA FORMACIÓN PROFESIONAL AGRARIA


SEGURIDADE NOS TRABALLOS DE ARBORICULTURA: TÉCNICAS AVANZADAS DE TREPA E APEO CONTROLADO


TALLER TEMÁTICO SOBRE MANTEMENTO DE MAQUINARIA E ÚTILES DE XARDINARÍA E ARBORICULTURA


CONTROL BIOLÓXICO EN CULTIVOS HORTÍCOLAS. IDENTIFICACIÓN E PROTECCIÓN DE FAUNA


NOVAS TECNOLOXIAS NA AGRICULTURA: O EMPREGO DE DRONS EN LABORES AGRICOLAS E FORESTAIS


CURSO PONTE DE USUARIO PROFESIONAL DE PRODUTOS FITOSANITARIOS. NIVEL CUALIFICADO


Admisión a ciclos formativos. 2ª adxudicación ordinaria. Convocatoria 2020


MARQUETING DIXITAL E REDES SOCIAIS PARA A COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS AGROALIMENTARIOS


RENOVACIÓN DE USUARIO PROFESIONAL DE PRODUTOS FITOSANITARIOS. NIVEL CUALIFICADO


TALLER TEMÁTICO SOBRE SEGURIDADE NOS TRABALLOS DE ARBORICULTURA, MANTEMENTO BÁSICO DA MOTOSERRA


PEQUENAS INSTALACIÓNS DE REGA: COMPOÑENTES, REPLANTEO E MONTAXE


Calendario do proceso de admisión a ciclos de formación profesional e de FP dual. Curso 2020/2021
Premios extraordinarios de Formación Profesional curso 2018/2019


Regulamento da Lei 7/2008 de protección da paisaxe de Galicia.


Benvidos á web do Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo.

O Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo está adscrito á Axencia Galega de Calidade Alimentaria (AGACAL) dependente da Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia

Ten como obxectivo respostar ás necesidades formativas das/dos profesionais, entidades, asociacións e poboación relacionada con actividades agrogandeiras, forestais e dinamización do medio rural.


A formación que se imparte no CFEA de Guísamo axústase ás características da súa zona de influencia e basease nos principios de solidariedade, respecto e sostibilidade humana e ambiental, potenciando deste xeito o aproveitamento dos recursos do lugar.


Acceso á aula virtual curso de Introdución ás técnicas de trepa

Acceso á aula virtual curso de Técnicas avanzadas de trepa

Acceso á aula virtual Apeo Controlado

Acceso á documentación do curso

Cursos semipresenciais de Aptitude Empresarial Agraria

A partir de agora o Centro de Formación e Experimentación Agraria de Monforte de Lemos (Lugo) vai ser o centro de referencia para a impartición das accións formativas na modalidade semipresencial dos distintos módulos do Curso de Aptitude Empresarial Agraria (AEA).

O calendario dos cursos programados para os vindeiros meses é o seguinte:

Tódalas persoas interesadas na realización dos ditos cursos poderán formular, en calquera momento, a súa petición conforme á seguinte solicitude:

O curso AEA desenvolverase a través da plataforma de teleformación, á que se accederá a través do seguinte acceso:

Para o manexo axeitado da plataforma, pode consultar o seguinte documento:


Se precisa máis información pode dirixirse ao Centro de Formación e Experimentación Agraria de Monforte de Lemos

Dirección: R/Alfredo Brañas, s/n, 27400 Monforte (Lugo)

Tel.: 982 88 91 03/04

Fax: 982 88 91 01

Correo-e: ceca.monforte@edu.xunta.es